ZNAWCA KOMPUTERÓW/ZNAWCZYNI KOMPUTERÓW **

1. Wskazał/a najlepsze modele monitorów, skanerów, drukarek, modemów oraz innych
podzespołów komputerowych w zależności od potrzeb i możliwości użytkownika, uzasadnił/a swój wybór. Systematycznie czyta prasę komputerową.
2. Korzystając z instrukcji zainstalował/a w komputerze i właściwie skonfigurował/a dodatkowy sprzęt: kartę muzyczną, dysk twardy, CD-ROM, skaner.
3. Zaradził/a w kilku przypadkach awarii sprzętu komputerowego.
4. Zaprezentował/a młodszym harcerzom budowę i zasadę działania komputera oraz innych urządzeń: drukarki, skanera, modemu.
5. Poznaje dowolny język programowania, wykorzystując nabyte umiejętności napisał/a prostą aplikację.

Organizatorka czasu/organizator czasu **

1. Planując swój czas korzysta z kalendarza i terminarza.
2. Przedstawiła/ił zastępowi różne propozycje aktywnego spędzenia wolnego czasu i zorganizowała/ał wybraną przez zastęp propozycję wspólnego spędzenia czasu poza zbiórką.
3. Przeprowadziła/ił sondę wśród uczniów klasy, szkoły na temat spędzania wolnego czasu dzieci, z wynikami sondy zapoznała/ał drużynę.
4. Zna zasady gospodarowania czasem.

Makler ***

1. Wie, co oznaczają pojęcia: akcja, dywidenda, obligacja, rodzaje obligacji i które są notowane na giełdzie.
2. Wie co to jest system WARSET
3. Zna podstawowe indeksy na giełdzie warszawskiej, ich specyfikę i potrafi podać nazwy pięciu kolejnych spółek z największym udziałem w dwóch podstawowych indeksach (WIG 20, TECHWIG).
4. Potrafi krótko przedstawić rodzaje portfeli inwestycyjnych zarządzania aktywami, ich budowę oraz stopy zwrotu od początku roku podane przez trzy najlepsze w tej dziedzinie domy maklerskie.
5. Przez miesiąc śledziła/ił notowania na giełdzie wybranej spółki, oceniła/il szanse opłacalności inwestycji w jej akcje i przedstawiła/ił je na zbiórce drużyny.
6. Przeprowadziła/ił w drużynie grę ?Giełda?.

Betlejemskie Światło Pokoju*

1. Poznała/ał Dobra Nowinę związaną z narodzinami Jezusa oraz przesłanie Betlejemskiego Światła Pokoju. Wie, jaką drogą dociera ono do Polski.
2. Poznała/ał tradycje bożonarodzeniowe oraz uczestniczyła/ył w wigilii harcerskiej.
3. Pomogła/pomógł w zorganizowaniu w swoim domu świąt Bożego Narodzenia.
4. Uczestniczyła/ył w uroczystości przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju (np. w hufcu, w instytucjach miejskich, w szkole, na harcerskiej mszy).

Chwat ***

Słowo ?chwat? jest złożone z pierwszych liter następujących cech charakteru:
C ? cnota (postępowanie zgodne z zasadami moralnymi), H ? hart (wytrwałość wobec przeciwności losu), W ? wola (siła woli, umiejętność konsekwentnego dążenia do celu), A ? altruizm (poświęcanie swoich talentów na rzecz innych), T ? tężyzna (ćwiczenie sprawnego i wytrzymałego ciała i ducha).
Aby zdobyć tę sprawność, harcerka/harcerz zastanowić się musi, która z wymienionych cech jest jej/jego wadą. Następnie opracowuje zadania (dla każdej litery po jednym), które pomóc mogą w walce z tą słabością. Powinny to być zadania realizowane specjalnie na potrzeby tej sprawności, nie powtarzające się np. przy zdobywaniu stopnia.
Kiedy już harcerka/harcerz wymyśli zadania, wybiera opiekuna próby (przyjaciela, kogoś zaufanego). Informuje go, że podejmuje próbę ?chwata? i zapoznaje z wybranymi zadaniami. Bardzo ważne jest, by wybrać na opiekuna osobę, która będzie umiał wspierać i motywować podopiecznego w walce ze swą słabością.
Czas realizacji próby zależy od realizującej ją osoby (ale nie dłużej niż pół roku!). Kiedy osiągnie cel swoich zmagań, występuje do rady drużyny o przyznanie sprawności. Wykonanie zadań potwierdza opiekun.

Bibliofil ***

1. Zgromadziła/ił własny księgozbiór i prowadzi jego katalog rzeczowy.
2. Wykonała/ał ekslibris do biblioteki domowej, szkolnej lub publicznej.
3. Urządziła/ił w drużynie wystawę ciekawych książek, prezentując na niej także własne zbiory.
4. Urządziła/ił w szkole lub szczepie wieczór wspólnego czytania wybranej książki.
5. Nawiązała/ał kontakt z najbliższym antykwariatem, poznał sposoby gromadzenia i przechowywania starodruków.

Mistrzyni tańca/mistrz tańca **

1. Rozróżniła/ił melodię i kroki 10 tańców.
2. Uczestniczyła/ył w zajęciach klubu lub zespołu tanecznego.
3. Wzięła/wziął udział w konkursie tanecznym starając się uzyskać najlepszą ocenę.
4. Przeprowadziła/ił kurs tańca w drużynie lub klasie.
5. Zna nazwiska słynnych tancerek i tancerzy. Przedstawiła/ił sylwetkę jednego z nich na zbiórce zastępu.

Strażniczka bezpieczeństwa/strażnik bezpieczeństwa **

1. Zapoznała/ał się, wspólnie z osobą dorosłą, ze stanem technicznym maszyn używanych w gospodarstwie.
2. Spisała/ał, jakich napraw należy dokonać, aby wszystkie urządzenia były bezpieczne. Wnioski przedstawiła/ił osobie dorosłej.
3. Zapoznała/ał się ze znakami oznaczającymi niebezpieczne narzędzia, miejsca oraz czynności.
4. Przygotowała/ał i przedstawiła/ił na zbiórce drużyny zasady bezpiecznego posługiwania się sprzętem w gospodarstwie .

Sygnalistka/sygnalista *

1. Sprawnie nadała/ał i odebrała/ał telegram alfabetem Morse?a za pomocą chorągiewek i latarki.
2. Podała/ał treść informacji w formie zwięzłego telegramu.
3. Poznała/ał zasady szyfrowania i rozszyfrowywania, posługując się szyfrem w grach harcerskich.
4. Pełniła/ił służbę łączności na wycieczce lub w grze polowej.
5. Przeprowadziła/ił pokazowe zajęcia sygnalizacji dla zastępu lub drużyny.

Stajenna/stajenny *

1. Poznała/ał podstawowe zasady bezpieczeństwa pracy przy koniach.
2. Rozróżniła/ił stanowisko i boks, omawiając ich wady i zalety, potrafi je prawidłowo pościelić.
3. Poznała/ał zasady żywienia koni.
4. Pielęgnowała/ał konia, czyszcząc i siodłając go, zadając paszę i pojąc wg przyjętej kolejności, ścieląc stanowisko, sprzątając stajnię.