KUCHARZ **

1. Prawidłowo posługiwał/a się sprzętem kuchennym (nożami, tłuczkami, maszynką do
mielenia, garnkami i patelniami różnej wielkości, cedzakiem).
2. Ułożył/a urozmaicony jadłospis na kilkudniowy biwak lub na tydzień obozu dla całej drużyny.
3. Przygotował/a obiad dwudaniowy dla rodziny, estetycznie go podając.
4. Wybrał/a miejsce na kuchnię na biwaku drużyny urządził/a ją funkcjonalnie.

GONIEC *

1. Wskazał/a drogę do urzędów i ważnych miejsc w swojej miejscowości.
2. Dostarczył/a list lub ustną wiadomość do adresata w wyznaczonym terminie.
3. Nadał/a na poczcie: list polecony, telegram, przekaz pieniężny, paczkę.
4. Bezbłędnie przekazał/a meldunek w czasie gry terenowej, posługując się wybranymi sposobami łączności.
5. Odebrał/a i wysłał/a wiadomość pocztą internetową.

POSZUKIWACZ **

1. Wybrał/a dziedzinę swoich zainteresowań i stale pogłębia swą wiedzę, odwiedzając miejsca związane z tym tematem.
2. Zorganizował/a wycieczkę zastępu (drużyny) do miejsc, w których znajdują się eksponaty charakteryzujące dziedzinę jej/jego zainteresowań.
3. Przeprowadził/a zwiad społeczny w czasie obozu lub biwaku, zdobywając wiedzę na temat historii i ważnych spraw mieszkańców tego regionu.
4. Wykazał/a się znajomością krain geograficznych i okresów dziejowych Polski.

OBYWATEL (KA) RZECZYPOSPOLITEJ ***

1. Zapoznał/a się z najważniejszymi prawami i obowiązkami obywateli RP.
2. Wie, na czym polega demokracja. Brał/a udział w demokratycznym podejmowaniu decyzji.
3. Zgromadził/a własną biblioteczkę książek o historii najnowszej Polski. W młodszej drużynie lub zastępie przygotował/a i przeprowadził/a grę o historii najnowszej kraju.
4. Orientuje się w bieżących wydarzeniach politycznych, gospodarczych i kulturalnych kraju. Zapoznał/a się z podziałem polskiej sceny politycznej. Dowiedział/a się, kto sprawuje najważniejsze funkcje państwowe.
5. Angażuje się w pracę parlamentu młodzieży lub jednej z młodzieżowych organizacji. W swojej działalności godnie reprezentuje ZHP.

Negocjartorka/negocjator ***

1. Przeprowadziła/ił ćwiczenie, dyskusję lub debatę, podczas której skuteczne negocjował między dorosłymi a dziećmi.
2. Przedstawiła/ił zastępowi podstawowe zasady negocjacji.
3. Przeprowadziła/ił dla zastępu warsztaty z komunikacji.
4. Doprowadziła/ił do porozumienia między dwiema zwaśnionymi stronami.
5. Łagodziła/ił konflikty w zastępie, klasie lub drużynie różnymi sposobami.

Młody pracownik ***


1. Zna różne techniki określania predyspozycji zawodowych. Dokonała/ał samooceny i określiła/ił swoje predyspozycje zawodowe.
2. Zapoznała/ał się z ofertami rynku pracy w wybranej przez niego dziedzinie. Wie, jakie są oczekiwania potencjalnego pracodawcy.
3. Przedstawiła/ił drużynie techniki autoprezentacji przydatne przy rozmowach z pracodawcą..
4. Zorganizował szkolenie dla członków zastępu z zakresu pisania CV i listów motywacyjnych.
5. Zorganizowała/ał w drużynie ?Harcerskie pośrednictwo pracy?.

Strażniczka ognia/strażnik ognia **


1. Pełniła/ał trzy służby przy ognisku, umiejętnie podkładając drwa lub gałęzie, regulując wysokość płomienia i ograniczając iskrzenie.
2. Poznała/ał przepisy p.poż na obozach i biwakach. Dowiedziała/ał się, jak ugasić na człowieku płonące ubranie. Nauczyła/ył się posługiwać podstawowym sprzętem gaśniczym.
3. Poprawnie zbudowała/ał podstawowe stosy ogniskowe.
4. Poznał obrzędowość związaną z harcerskim ogniskiem.
5. Rozróżnia trzy podstawowe stopnie oparzenia i potrafi udzielić pierwszej pomocy przedlekarskiej w przypadku oparzenia.

Szara lilijka **

Przez 24 godziny oderwała/ał się od zwykłych spraw codziennych, nie kontaktowała/ał się, nie rozmawiała/ał z nikim (polecana samotna wycieczka na cały dzień do lasu, w góry itd.). W tym czasie przemyślała/ał Prawo Harcerskie i swój dotychczasowy do niego stosunek, oceniła/ił samego siebie i swoją wolę wypełniania Prawa Harcerskiego całym życiem (w każdej chwili, w każdym miejscu, każdym swoim czynem, zawsze). Zastanowiła/ił się też nad swoimi wadami, które przeszkadzają być dobrym harcerzem/harcerką, i pomyślała/ał nad sposobem, jak skuteczniej z nimi walczyć.
Sprawność harcerze przyznają sobie sami, zgodnie z poczuciem uczciwości, jeżeli szczerze potwierdzą w swoim sumieniu, że chcą żyć zgodnie z zasadami harcerskimi, zawartymi w Przyrzeczeniu i Prawie Harcerskim. Obrzędowe przyznanie sprawności można połączyć z odnowieniem Przyrzeczenia.
Sprawność tę zdobywać trzeba co rok od nowa. Po upływie terminu jej ?ważności? wymagana jest powtórna próba lub przystąpienie do zdobywania sprawności ?Mężny? lub ?Chwat?.

Przyjaciel książki *

1. Systematycznie czyta książki i zgromadziła/ił własną biblioteczkę ulubionych pozycji.
2. Samodzielnie wykonała/ał kilka zakładek do swoich książek.
3. Brała/brał udział w konkursie czytelniczym organizowanym w szkole lub drużynie.
4. Wykonała/ał drobne naprawy introligatorskie kilku książek, pełniąc dyżur w bibliotece szkolnej lub publicznej.

Reżyser ***

1. Skompletowała/ał literaturę, materiały repertuarowe i recenzje nt. widowisk scenicznych.
2. Opracowała/ał reżyserię wybranej przez siebie sztuki lub programu, planując:
wykorzystanie sceny, zagospodarowanie planu, ruch sceniczny, ustalając próby, miejsce muzyki i tańca w przedstawieniu oraz oczekiwania wobec scenografa.
3. Przygotowała/ał do wystawienia sztukę lalkową, program kabaretowy lub montaż literacki.
4. Zna nazwiska słynnych reżyserów polskich i światowych. Zaprezentowała/ał sylwetkę jednego z nich na zbiórce zastępu lub drużyny.