Sprawności poczt harcerskich

Słabo.Takie sobieŚrednieFajneSuper (10 votes, average: 4,00 out of 5)
Loading...

Zdobywanie sprawności poczt harcerskich umożliwia realizację wielu pomysłów oraz rozwija umiejętności specjalistyczne harcerzy. Sprawności poczt harcerskich wzbogacają realizację próby na stopnie harcerskie. Podobnie jak inne sprawności, są jednym z najważniejszych warunków uzyskania kolejnego stopnia harcerskiego. Nasze propozycje są podpowiedzią w ułożeniu próby na wybraną sprawność.

Każda próba powinna być ułożona indywidualnie, dostosowana do możliwości harcerki czy harcerza i nie może być zbyt łatwa. Zadania nie mogą powielać wymagań regulamino-wych, powinny jednak te wymagania rozwijać i być dopasowane do planu pracy zastępu czy drużyny. Harcerz sam wypełnia kartę próby. Istotną sprawą jest nadawanie odpowiednich uprawnień dla osób posiadających sprawność. Poniżej zamieszczamy przykładowe uprawnie-nia, jakie może nabyć posiadacz sprawności. Uprawnienia te określa kapituła sprawności lub naczelnictwo poczty i są one ogłaszane w rozkazie drużynowego.

Oto wymagania i przykładowe zadania do wyboru z grupy poczt harcerskich:

LISTONOSZ:

Wymagania regulaminu

1. Poznał zasady działania poczt harcerskich oraz ich historię

2. Poprawnie wypełnił obiegowe druki poczty harcerskiej

3. Wykonał projekt znaczka lub winiety na kopertę

4. Uczestniczył w rozprowadzeniu wydawnictw poczty harcerskiej i korespondencji na obozie, złazie bądź podczas wydarzeń, obchodów świąt, rocznic i imprez harcerskich oraz państwowych.

5. Prowadził kolportaż okolicznościowych kart PH

Przykładowe zadania

1. Przeczytam książkę J. Kasprzaka „Tropami powstańczej przesyłki”

2. Poznam historię listu i sposoby porozumiewania się w przeszłości

3. Poznam różne sposoby porozumiewania się współcześnie

4. Przygotuję z zastępem inscenizację wiersza K. Wodnickiej Harcerska Poczta Polowa lub innego utworu napisanego albo wymyślonego przez siebie

5. Przeprowadzę zwiad na pocztę, a sprawozdanie przedstawię na zbiórce zastępu

6. Nauczę się wypełniać druki pocztowe (list polecony, telegram, przekaz, dowód nadania paczki)

7. Wykonam projekt znaczka, karty pocztowej lub winiety koperty

8. Wykonam skrzynkę pocztową i będę odpowiedzialny za przyjmowanie oraz rozprowa-dzanie korespondencji na obozie lub z okazji imprez harcerskich, inicjatyw programo-wych, wydarzeń, obchodów świąt, rocznic i imprez harcerskich oraz państwowych (np. pozdrowienia z okazji Dnia Myśli Braterskiej, Święta Niepodległości, życzenia nowo-roczne, itp.)

9. Wykonam zadania w alarmowym systemie łączności w zastępie lub drużynie

10. Będę doręczał harcerskie przesyłki specjalne (telegramy, listy, zaproszenia, paczki) w re-jonie swego zamieszkania lub na obozie

11. Będę kolporterem poczty harcerskiej w stoisku na obozie lub na imprezie hufca, szczepu albo imprezie publicznej

12. Założę skrzynkę poczty elektronicznej (e-mail), nauczę się redagować i wysyłać listy pocztą elektroniczną.

13. Uruchomię punkt poczty harcerskiej na obozie, biwaku bądź na dowolnej imprezie z udziałem harcerzy

Uprawnienia listonosza:

– Opieka nad zdobywającym sprawność listonosza

– Doręczanie przesyłek specjalnych do VIPów (bardzo ważnych osób)

– Obsługiwanie poczty elektronicznej drużyny

– Wypełnianie pocztowych druków na obozie lub w drużynie

– Prowadzenie stoiska poczty na imprezach harcerskich

POCZTOWIEC **

Wymagania regulaminu

1. Poznał zasady kolekcjonowania zbiorów filatelistycznych

2. Wykonał poprawny projekt techniczny wydawnictw poczty harcerskiej do druku

3. Przygotował własne zbiory wydawnictw poczty harcerskiej do wystawy na arkuszach wystawienniczych

4. Brał udział w przygotowaniu wystawy

Przykładowe zadania

1. Poznam historię znaczka pocztowego, przykładowe serie znaczków

2. Dowiedziałem się ile kosztują usługi Poczty Polskiej, sporządzę cennik tych usług

3. Zaprojektuję i przygotuję do druku projekt kartki związany np. z obchodami „Dnia Poczty Harcerskiej” Święta Hufca, Dnia Dziecka, obozu, zlotu, zjazdu

4. Zorganizuje na obozie Dzień Poczty Harcerskiej obchodzony 6 sierpnia lub w innym ter-minie dzień pocztowy (pisanie listów, wysyłanie kartek z pozdrowieniami)

5. Przeprowadzę zajęcia w zastępie (drużynie) nt. zasad kolekcjonerstwa, wykonam tablicę wystawową

6. Urządzę wspólnie z zastępem lub drużyną wystawę pt. „Z mojej kolekcji” (znaczki, kartki pocztowe, stemple okolicznościowe, itp.)

7. Przeprowadzę z drużyną grę lub zabawę z tematu zdobywanej sprawności

8. Założę skrzynkę poczty elektronicznej (e-mail) oraz książkę adresową dla innej osoby (w rodzinie, w zastępie)

9. Przygotuję stoisko poczty harcerskiej na publicznej imprezie z udziałem harcerzy.

Uprawnienia pocztowca:

– Wszystkie uprawnienia listonosza oraz:

– Opieka nad zdobywającym sprawność pocztowca

– Pełnienie funkcji członka kapituły sprawności pocztowca i listonosza

– Kierowanie służbami pocztowymi na obozie (naczelnik harcerskiej poczty polowej)

– Obsługa poczty elektronicznej szczepu, hufca

– Kierowanie siecią alarmową drużyny

POCZTYLION ***

Wymagania regulaminu

1. Poznał zasady prowadzenia dokumentacji poczty harcerskiej i różne techniki powiela-nia (drukowania)

2. Wykonał samodzielnie klisze lub pieczątkę dla poczty harcerskiej (np. linoryt)

3. Zorganizował sieć obsługi pocztowej na obozie lub złazie

4. Nawiązał współpracę z inną pocztą

Przykładowe zadania

1. Przygotuję bloczek „PH”, datownik, stempel, wdruk „PH” i inne wydawnictwa poczt har-cerskich

2. Będę prowadził(a) dokumentację poczty harcerskiej

3. Poznam i zaprezentuję prace wykonane w różnych technikach powielania (drukowania)

4. Wykonam (np. na gumce myszce) znak swojej drużyny lub godło zastępu by wszyscy je-go członkowie mogli pieczętować nim swą korespondencję

5. Opracuję sieć alarmową drużyny. Zaprojektuję różne formy przekazywania informacji w drużynie.

6. Przeprowadzę zabawy lub gry nt. przekazywania informacji

7. Nawiążę korespondencję z inną pocztą lub skautami ze świata., np. poprzez Skautową Skrzynkę Pocztową,. Utrzymam kontakt z innymi drużynami tej specjalności

8. Będę administrował(a) pocztę elektroniczną wybranej jednostki harcerskiej. Nauczę wy-syłania, przekazywania i odpisywania korespondencji poprzez Internet

9. Przygotuję i poprowadzę stoisko poczty harcerskiej na dużej imprezie chorągwianej lub związkowej prezentując własną kolekcję oraz mojej poczty harcerskiej

10. Zorganizuje szkolenie młodych listonoszy

Uprawnienia pocztyliona

– Nadzoruje przygotowania do organizacji okolicznościowego stoiska poczty na dużej imprezie

– Zatwierdza wykonanie zadań przez pocztowców, jest członkiem kapituły sprawności pocztowych

– Może być pocztylionem obozowym, hufcowym, członkiem naczelnictwa poczty

– Pełnić obowiązki łącznika poczty harcerskiej z Pocztą Polską

– Organizować kursy specjalistyczne dla kandydatów na członków poczty harcerskiej, pro-wadzić zajęcia na kursach specjalistycznych i metodycznych.

hm Urszula Bugaj

(naczelniczka PH 75 Otwock)

Przeczytaj poprzednie wpisy dziale PORADNIK DRUŻYNOWEGO:

Biegi harcerskie, 25 czerwca 2002
Zanim rozpalimy ognisko, 29 maja 2002
Puszczańskie miano, 17 kwietnia 2002