Zuchowy Krąg Rady

Dedykuję Karolinie.
„Wszystkie sprawy, wszystkie zwady, załatwiamy w Kręgu Rady”, tak zazwyczaj drużynowi zaczynają Krąg Rady, choć nie wszyscy w pełni doceniają jego znaczenie, traktując go często jako okazje do wypowiedzenia przez zuchy wspomnianej rymowanki.

Krąg Rady jest bardzo ważnym elementem każdej zuchowej zbiórki. Można powiedzieć, że jest to takie zuchowe posiedzenie sejmu. Wszelkie decyzje, rozważania, propozycje związane z życiem gromady są ustalane właśnie w kręgu Rady. Jest to miejsce i czas tworzenia nowych norm gromady, sposobów postępowania i zachowania, dla których wskazówką jest Prawo Zucha. Podczas Kręgu Rady zuchy uczą się samorządności, odpowiedzialności, samooceny, wyrażania własnego zdania, podejmowania decyzji i współpracy. Jest to nauka demokracji.

W Kręgu Rady decyduje się o dopuszczeniu do Obietnicy, przyznaniu sprawności i gwiazdek poszczególnym zuchom, rozstrzyga się konflikty i spory wynikłe na zbiórce, proponuje się sposoby ich rozwiązania i zapobiegania, dokonuje się oceny zbiórki, wykonania zadania międzyzbiórkowego i różnych ustaleń, wyznacza się strażnika totemu, planuje się ważne przedsięwzięcia i akcje. Słowem – bez dobrze funkcjonującego Kręgu rady nie ma dobrej gromady.

Niełatwo jest, przynajmniej na pierwszych zbiórkach, wypracować dobre zwyczaje Kręgu Rady. Zuchy na początku nie będą mogły sprostać oczekiwaniom drużynowego. Jedni będą się przekrzykiwać, inni w ogóle nie zabiorą głosu, a jeszcze inni swoim zachowaniem uniemożliwią prowadzenie Kręgu. Dlatego drużynowy musi bardzo zadbać o to, żeby przygotować zuchy do tej części zbiórki, stwarzając uprzednio odpowiednią obrzędowość. Kręgowi Rady zawsze przewodzi drużynowy i na jego zawołanie („Wszystkie sprawy…”, lub „Już czas na obrady naszej gromady” lub „Zwołuję pilnie ważną naradę – zapraszam do Kręgu całą gromadę” albo „Wódz plemienia woła, stańmy w Radzie Koła”, itp.) zuchy słysząc hasło drużynowego zasiadają w kole „po turecku” lub stoją w kręgu (jeśli zbiórka odbywa się na dworze a ziemia jest wilgotna) i rozpoczyna się zuchowa debata.

Powinno być jakieś stałe, określone miejsce Kręgu i gdy tylko drużynowy w nim stanie, zuchy już się domyślają, że za chwilę będą radzić o swoich sprawach.
W środku kręgu powinien znajdować się totem (znak drużyny) trzymany przez strażnika totemu.
W Kręgu Rady świetnie sprawdza się „laska głosu”, „pacholik”, buława, złamana strzała lub inny atrybut, który skutecznie porządkuje obrady i dyscyplinuje zuchy w czasie Kręgu. Laska wędruje wkoło i tylko ten zuch może mówić, który trzyma ją w ręku. Po wypowiedzi podaje ja następnemu zuchowi. Jeśli ktoś chce zabrać głos wcześniej, niż jego kolej, to zgłasza to kciukiem, klaskaniem lub w inny sposób przyjęty w gromadzie. Jeśli drużynowy chce pozwolić zuchom na swobodną dyskusję, wówczas kładzie „laskę głosu” w środku i nikt jej wtedy nie trzyma. Dobrze, żeby wszystkie dzieci choć raz na każdej zbiórce wypowiedziały się w Kręgu Rady.

Przykładowe sprawy na Krąg Rady:
1. Omówienie umundurowania
2. Ustalenie obrzędów rozpoczynających i kończących zbiorki
3. Omówienie roli totemu (znaku gromady) na zbiórkach
4. Wybór szóstkowych
5. Ocena majsterki
6. Wybór strażnika totemu
7. Podjęcie decyzji o zdobywaniu i podsumowanie sprawności
8. Wzajemna ocena pokonywanych prób, zadań międzyzbiórkowych itp.
9. Dopuszczenie zuchów do Obietnicy, przyznanie sprawności
10. Podsumowanie zbiórki
11. Załatwienie problemów z Listy spraw (o Liście spraw napiszemy w następnym PRZECIEKU).

Zwołując Krąg Rady należy pamiętać, że:
– jest to forum załatwiania wszelkich spraw zuchów i całej gromady,
– występuje zazwyczaj raz i najlepiej gdy jest zwoływany pod koniec zbiórki, jednak w wyjątkowych okolicznościach można go zwołać w razie potrzeby dodatkowo,
– może przyjmować inne nazwy na czas zdobywania sprawności (np. Rada Wojowników, Rada Koła, Rada Plemienia, Rada Wodzów, Krąg Starszyzny, Sesja Rajców)
– obowiązuje wszystkich zuchów, przybocznych i drużynowego,
– powinien mieć obrzędowa oprawę.

Ula Bugaj